Informacja dla klientów – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Esentia Monika Kałusiewicz jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO): na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ne w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; odwołania.

7. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Esentia Monika Kałusiewicz nie będzie przekazywać
Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe
a w pozostałym jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.